FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU „ZDROWIE”

icon

FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA SZPITALA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU „ZDROWIE”

Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowu „Zdrowie”
icon

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony przez Fundatorów-Założycieli aktem notarialnym w Biurze Notarialnym w Dąbrowie Górniczej z dnia 17.03.1992roku. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 29 stycznia 1991roku pod numerem KRS 0000037538. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Idea powołania fundacji zrodziła się z potrzeby wspierania działalności leczniczo-usługowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. Fundacja dla realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza zagranicami kraju.
ZARZĄD:

 • Prezes Zarządu Fundacji: Patryk Czernikiewicz
 • Skarbnik: Katarzyna Tarsa-Szumska
 • Członek Zarządu: Joanna Chrobok

Celem Fundacji jest kontynuowanie rozwoju, unowocześnienia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu oraz wspieranie jego działalności usługowo-leczniczej, a w szczególności:

 • doposażenie w aparaturę terapeutyczną i diagnostyczną
 • rozbudowę Szpitala
 • wspomaganie w miarę posiadanych środków, innych placówek ochrony zdrowia rejonu Sosnowca oraz ich funkcjonalności
 • pomoc w organizowaniu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu poprzez organizację biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia oraz działalność wydawniczą
 • stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w sferach ochrony i promocji zdrowia.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 • inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji
 • inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej rzeczowej
 • przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych na potrzeby Szpitala Miejskiego w Sosnowcu stosownie do dokonanych uzgodnień z Dyrektorem Szpitala

Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych, a stanowią go fundusz założycielski oraz dochody i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej

 • spadki, zapisy, darowizny, subwencje oraz inne przysporzone majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne
 • wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację
 • odsetki bankowe
 • i inne wpływy i dochody.

Fundacja może uwzględnić życzenie ofiarodawców stanowiących o przeznaczeniu darowizny, spadku czy innego przysporzenia majątkowego na określony cel lub rodzaj działalności statutowej. Fundacja może też, dla realizacji swoich celów statutowych, zawierać umowy z przedsiębiorstwami państwowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i innymi podmiotami zgodnie z obowiązującym prawem.

W okresie ostatnich lat działania,Fundacja „Zdrowie” przyczyniła się do wsparcia potrzeb pacjentów i personelu Szpitala Miejskiego w Sosnowcu min:

 • Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
 • Oddziału Noworodkowego
 • Oddziału Psycho-somatycznego
 • Oddziału Psychiatrycznego
 • Oddziału Otolaryngologicznego
 • Oddziału Urologicznego
 • Działu Kadr

KONTAKT
Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego „Zdrowie’
41-200 Sosnowiec ul.Zegadłowicza 3
Tel.32/41-30-423,
email:
NIP: 644-28-25-692
Regon:271246047
KRS 0000037538
Konto:
PKO BP S.A o/Sosnowiec 87 1020 2498 0000 8302 0160 7456