Sosnowiec: Dostawa filmów i odczynników do RTG, TK i mammografii
Numer ogłoszenia: 110269 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 2964219, 3630479, faks 0-32 2964219, 2635719.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa filmów i odczynników do RTG, TK i mammografii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa filmów i odczynników do RTG i TK . Zamówienie składa się z 5 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. 1. Pakiet nr 1 - Filmy ogólnodiagnostyczne czułe na światło niebieskie i odczynniki; 2. Pakiet nr 2 - Odczynniki chemiczne do ciemni AGFA; 3. Pakiet nr 3 - Filmy do mammografii i odczynniki; 4. Pakiet nr 4 - Filmy do TK do drukarki DRYSTAR 3000; 5. Pakiet nr 5 - Środki do mycia ekranów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 4.1 ÷ 4.5 do SIWZ, z uwzględnieniem jak niżej: 2.1 zapisów dotyczących wymaganych wartości średnich dla filmów i odczynników ogólnodiagnostycznych - Pakiet nr 1 - Dmin 0,25-0,28 - Światłoczułość na sensytogramie w polu 10 około 1,00 - Odczynniki do obróbki automatycznej w płynie bez not kaucyjnych - Kalibracja aparatów do zaproponowanych filmów przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. 2.2 Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga produktów firmy AGFA z uwagi na to, że posiada ciemnię AGFA, która jest obwarowana warunkami gwarancyjnymi. 2.3 zapisów dotyczących wymaganych wartości średnich dla filmów i odczynników do mammografii - Pakiet nr 3. Zamawiający posiada ekrany wzmacniające firmy KODAK typu Min REV - Dmin 0,19 - 0,22 - Dmax 4,0 - 4,50 - Kontrast 4,1-4,9 - Światłoczułość na sensytogramie w polu 10 około 1,00 - Filmy i odczynniki jednego producenta - Filmy kryte obustronnie emulsją światłoczułą, przeznaczone do współpracy z jednym ekranem wzmacniającym mammograficznym - Filmy i odczynniki tego samego producenta i tej samej marki. - Odczynniki do obróbki automatycznej w płynie bez not kaucyjnych. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dowolne części zamówienia (pakiety) lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części (pakiety). 4. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu. 5. Wykonawca gwarantuje, że proponowany przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie 6. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 7. Miejsce dostawy: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.41.10-3, 24.93.12.40-3, 24.93.12.30-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu. 13. Zmiana o której mowa w ust. 12 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie oparty na tych samych właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Filmy i odczynniki.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odczynniki chemiczne.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Filmy i odczynniki.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Filmy.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Środki do mycia.