Sosnowiec: Modernizacja pomieszczeń S.P. Szpitala Miejskiego w Sosnowcu dla potrzeb oddziału psychiatrycznego.
Numer ogłoszenia: 258714 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń S.P. Szpitala Miejskiego w Sosnowcu dla potrzeb oddziału psychiatrycznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota remontowo-budowlana pn: Modernizacja pomieszczeń S.P. Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w segmencie C przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu dla potrzeb oddziału psychiatrycznego polegająca na wykonaniu: Robót budowlanych - zgodnie z CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli Roboty malarskie i tynkowe zmycie i zeskrobanie starej farby, uzupełnieniu fragmentów tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej, malowanie powierzchni ścian i stropów farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie na mokro z możliwością zmywania zanieczyszczeń. Roboty w zakresie stolarki budowlanej demontaż stolarki drzwiowej, montaż drzwi płytowych. Ościeżnice stalowe regulowane. Skrzydła z płyty otworowej laminowanej laminatem CPL 0,7 w kolorze w-g wzornika producenta do ustalenia na budowie. Wyposażenie: okucia standard, zamek wpuszczany z wkładką patentową, wymiana szklenia ram metalowych. Roboty posadzkowe. zerwanie starych wykładzin z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, rozebranie warstw podkładowych pod posadzkami do powierzchni konstrukcyjnej stropu, wykonanie izolacji z folii 0,2 mm podposadzkowej, wykonanie izolacji z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych, wykonanie podkładu pod wykładziny rulonowe z tworzyw sztucznych, wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych z wywinięciem na ściany do wysokości minimum 10 cm. wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych z płytek ceramicznych o wym. ok. 20x30 kolor RAL 1015 lub zbliżony. Płytki ceramiczne o E mniejsze lub równe 0,5 % PN-EN 14411, wykonanie posadzek z płytek gresowych 30x30, mechaniczne szlifowanie posadzek drewnianych, lakierowanie posadzek i parkietów, montaż listew przyściennych - dębowych. Roboty w zakresie instalowania ogrodzeń i układania różnych powierzchni. wykonanie ogródka rekreacyjnego: wygrodzenie terenu i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Instalowanie zabudowanych mebli. trwała zabudowa szaf aktowych. Robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych - zgodnie z CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana rur ciepłej wody wraz z podejściami dopływowymi i armaturą, wymiana rur kanalizacyjnych wraz podejściami odpływowymi 1.3 Robót instalacyjnych elektrycznych - zgodnie z CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych instalacja gniazd wtykowych, instalacja oświetleniowa, instalacja okablowanie monitoringu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.34.00.00-2, 45.23.32.00-1, 45.42.11.53-1, 45.33.20.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane jedynie na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Jako szczególnie uzasadnione będą brane pod uwagę zmiany wpływające na obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych (lub robót dodatkowych) realizowanych na wniosek Zamawiającego, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamówień. 4. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1.wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót objętych umową, 2.wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpienia okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są niezależne od Wykonawcy, 3.opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 5. Zmiany wymienione powyżej mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zawierający opis proponowanych zmian i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym (robotach dodatkowych), na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót, których to dotyczy. 6. Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że osoba przewidziana do pełnienia ww. funkcji będzie posiadać kwalifikacje, co najmniej równe osobie wymienionej w umowie i ofercie Wykonawcy. 7. Ewentualne zmiany terminów określonych § 2 wzoru umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie