- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa materiałów do pracowni RTG: filmów RTG i TK, odczynników i środków pomocniczych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Zmiana ogłoszenia [2]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [5]