- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów szewnych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
SIWZ word [4]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [5]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 [6]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3 [7]