- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

Remont podłóg w pomieszczeniach Oddziału Wewnętrznego III, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, RTG II i Poradni Urologicznej, zlokalizowanych w obiekcie szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
STWiOR [4]
Przedmiary robót [5]