- Sosnowiecki Szpital Miejski - http://www.szpital.sosnowiec.pl -

ZP-2200-44/15 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku kotłowni-wymiennikowni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu [1]

Wynik postępowania [2]

Sprostowanie wyniku postępowania [3]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) [5]

Odpowiedzi na zadane pytania – Wyjaśnienia [6]