Sosnowiec: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
Numer ogłoszenia: 63538 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 2964219, 3630479, faks 0-32 2964219, 2635719.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych. Zamówienie składa się z 7 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: kod CPV: 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie kod CPV: 15820000-2 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości kod CPV: 15821130-9 Chleb chrupki Pakiet nr 1 - Pieczywo dietetyczne paczkowane Pakiet nr 2 - Wyroby cukiernicze - pączki Pakiet nr 3 - Wyroby piekarnicze- obwarzanki Pakiet nr 4 - Wyroby cukiernicze pieczone Pakiet nr 5 - Pieczywo zwykłe - bułki Pakiet nr 6 - Pieczywo zwykłe - chleb i bułki Pakiet nr 7 - Pieczywo dietetyczne paczkowane 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷4.7 do SIWZ. 3. Przedmiot umowy rozliczany będzie na podstawie faktur częściowych. 4. Wymagania dotyczące wszystkich pakietów: 4.1 Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2006r. Nr 171, poz. 1225 z póź. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia według zamówień telefonicznych, z rozładunkiem do wskazanych obiektów szpitalnych tj. do kuchni/kiosku/baru przy ul. Zegadłowicza 3 i/lub ul. Szpitalna 1, zgodnie z wyborem Zamawiającego. 4.2 Wszystkie dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy. 4.3 Środek transportu dopuszczony do przewozu art. żywnościowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 4.4 Oznakowania artykułów żywnościowych zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej i wytycznymi Kodeksu Żywnościowego obowiązującego w Europie: - nazwa środka spożywczego, - data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, - zawartość netto lub liczbę sztuk w opakowaniu, - warunki przechowywania - przy znakowaniu terminem przydatności do spożycia oraz w przypadku gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania, - nazwę i adres producenta, - dane wprowadzające środek spożywczy do obrotu w kraju, - kraj w którym wyprodukowano środek spożywczy, - klasę jakości handlowej lub inny wyróżnik jakości handlowej o ile określono klasyfikację jakościową, - oznakowanie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację środka spożywczego. 5. Wymagania szczegółowe dotyczące pakietów: Pakiet nr 1: - dostawy wg zamówień telefonicznych, - termin przydatności do spożycia w dniu dostawy nie krótszy niż 3 miesiące. Pakiet nr 2, 3, 4, 5: - zamówienia telefoniczne w dniu poprzedzającym dostawę, - dostawy codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt do godz. 7:00, - możliwość zwrotu pieczywa cukierniczego nie sprzedanego. Pakiet nr 6: - zamówienia codziennie do godz. 14:30 w dniu poprzedzającym dostawę złożone telefonicznie, - dostawy codziennie oprócz niedziel i świąt (w soboty dostawa podwójna) w godzinach 6:00 - 6:30 bezpośrednio do kuchni, - pieczywo krojone, paczkowane dostarczane w czystych pojemnikach dostawcy, - oznakowanie terminu przydatności do spożycia, - oznakowanie pieczywa - nazwa dostawcy - producenta, gramatura, - dot. poz. 2 asortymentu (bułka pszenna zwykła) - odrębne faktury częściowe na łączną ilość 9000 szt. 6. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.82.00.00-2, 15.82.11.30-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Pieczywo dietetyczne paczkowane (1).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Wyroby cukiernicze - pączki.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Wyroby piekarnicze - obwarzanki.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Wyroby cukiernicze pieczone.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 - Pieczywo zwykłe - bułki.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 - Pieczywo zwykłe - chleb i bułki.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - Pieczywo dietetyczne paczkowane (2).