Sosnowiec: Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego.
Numer ogłoszenia: 85721 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 2964219, 3630479, faks 0-32 2964219, 2635719.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji solarnej z zasobnikami na c.w.u. oraz przebudowa kotłowni z wymiennikownią w Szpitalu Miejskim przy ul. Zegadłowicza 3. Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków NMF EOG w ramach zadania pn.: Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim nr 1 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W ramach zadania pn. Szpital przyjazny środowisku, modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zadanie nr 1 - roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne związane z budową instalacji solarnej dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: -Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji solarnej, wyposażonej w kolektory słoneczne o łącznej powierzchni absorpcyjnej 408,96 m2 wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie instalacji solarnej wraz z rozruchem technologicznym Zadanie nr 2 - roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne związane z budową instalacji systemu wymiany ciepła para/woda dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: -Zakup i montaż urządzeń technologicznych rezerwowej stacji wymienników ciepła para / woda dla potrzeb cwu wyposażonej w wymienniki wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami w obrębie stacji wraz z rozruchem technologicznym Zadanie nr 3 - roboty budowlane związane z wykonaniem stacji wymienników ciepła woda / woda, kotłowni parowej gazowo-olejowej i kotłowni gazowej niskotemperaturowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3 w tym: a) Zakup i montaż urządzeń technologicznych podstawowej stacji wymienników ciepła woda / woda wyposażonej w wymienniki o mocy dla c.o. i wentylacji (1350 kW) , dla c.w.u. (350 kW) wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym b) Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni technologicznej, w tym kotła parowego opalanego gazem o znamionowej mocy cieplnej 300 kW wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym c) Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni rezerwowej, w tym kotła parowego opalanego gazem lub olejem o znamionowej mocy cieplnej 250 kW (rezerwa technologiczna i c,w,u) oraz kotła wodnego opalanego gazem o mocy 575 kW (rezerwa dla celów c.o. i wentylacji) wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym Roboty obejmują: - wykonanie stacji wymienników ciepła woda/ woda zasilana z miejskiego systemu ciepłowniczego, - wykonanie kotłowni parowej gazowo-olejowej, - wykonanie kotłowni gazowej niskotemperaturowej, - wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, - część elektryczna stacji wymienników, kotłowni parowej i kotłowni niskotemperaturowej, - wykonanie systemu wizualizacji. Kod CPV 45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; Kod CPV 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; Kod CPV 45 400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; Kod CPV 09 331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła dostawa wraz z montażem 2. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają projekty: budowlane, wykonawcze, konstrukcyjne, architektoniczne (Załącznik nr 4.1 ÷ 4.10 do SIWZ) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR (Załącznik nr 6.1 ÷ 6.3 do SIWZ). 3. Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót przedłożony jest w przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 5.1 ÷ 5.3 do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego. 5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami, które zostaną określone na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego sporządzonego przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 6. Przedmiot umowy rozliczany będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru robót - wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 7. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-1, 09.33.11.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł. 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: Przetarg nr znak sprawy: ZZP-2200-10/10 na roboty budowlane pn. Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego. 3.Wadium może być wnoszone w formie: a) pieniądza, b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty. 4. Zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych: 4.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4.3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wprowadzone zmiany dotyczące umówionego terminu wykonania zamówienia: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, c) działania siły wyższej, zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, brak możliwości dojazdu do obiektu, d) okoliczności, których nie można było przewidzieć; 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 4. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 5. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) przekazanie placu budowy z opóźnieniem. d) przyczyn zależnych od Zamawiającego np. opóźnienie w przekazaniu frontu robót, czasowe przerwanie prac z uwagi na konieczność koordynacji robót z innymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3; 6. Zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności: a) przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt. 1-6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego zamówienia. 8. Zmiany osobowe: 8.1.Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób, b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy, c) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków. 8.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z przyczyn losowych. 9. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) wystąpienia robót zamiennych, b) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które spowodują zmianę wartości umowy, c) zmiany technologii robót, która spowoduje zmianę ceny, a cena ta będzie korzystna dla Zamawiającego. d) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 12. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Cena za SIWZ w formie papierowej - 650 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie