Sosnowiec: Dostawa wody mineralnej, napojów i soków
Numer ogłoszenia: 158873 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wody mineralnej, napojów i soków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej, napojów i soków. 2. Zamówienie składa się z 4 pakietów, z których każdy stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - Wody mineralne i napoje - kod CPV: 15981000-8 - wody mineralne; 15981400-2 - wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych.. Pakiet nr 2 - Wody typu Jurajska - kod CPV: 15981000-8 - wody mineralne. Pakiet nr 3 - Soki owocowe - kod CPV: 15320000-7 - soki owocowe i warzywne Pakiet nr 4 - Wody mineralne - kod CPV 15981000-8 - wody mineralne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości znajdują się w załączniku nr 4.1 - 4.4 SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych produktom opisanym w formularzach asortymentowo-cenowych. Za produkt równoważny może być uznany produkt, który posiada dokładnie te same komponenty co produkt opisany w formularzu asortymentowo-cenowym, występuje w porównywalnych proporcjach i o pojemności nie mniejszej niż wskazana w formularzu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.10.00-8, 15.98.14.00-2, 15.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, Sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wody mineralne i napoje.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wody typu Jurajska.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Soki owocowe.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wody mineralne.