Sosnowiec: USŁUGA ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ STACJONARNEJ I FAKSOWEJ
Numer ogłoszenia: 260259 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ STACJONARNEJ I FAKSOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych końcowych i centrali wewnętrznej 2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu usytuowany jest w dwóch różnych lokalizacjach : a) Lokalizacja - Sosnowiec ul. Szpitalna 1 b) Lokalizacja - Sosnowiec ul. E. Zegadłowicza 3 Obecnie w każdym obiekcie pracuje centrala typu DGT Millenium z wyposażeniem umożliwiającym zasilenie traktami ISDN PRA30B+D. 3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje: 3.1. Utrzymanie obecnie obowiązującej numeracji: prefix - 4130 oraz numery końcowe : - dla obiektu przy ul. Szpitalnej 1 - od 100 do 299 i 500 do 549 - dla obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 - od 300 do 499 3.2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą linii ISDN - 2 trakty PRA 30B+D (po jednym trakcie w każdej z lokalizacji) z usługą DDI dla łącznie 450 numerów. 3.3. Zakres usługi będzie obejmować: a) trzycyfrowe połączenia wewnętrzne w ramach centrali i między centralami szpitalnymi b) połączenia lokalne i strefowe, c) połączenia międzystrefowe, d) połączenia do sieci komórkowych, e) połączenia międzynarodowe, f) zapewnienie transmisji dla faksu zarówno w kraju jak i za granicą (w tym dla łączności komputer - faks), g) połączenia pozostałe ( połączenia do biura numerów 118913, teleinformatyczne itp.), h) połączenia do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj:112, 999, 998, 997, 991,992, 993, 994, 986, i) automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804; linie informacyjne 91XX; 93XX; 95XX j) sekundowy system naliczania, np. za inicjację połączenia, k) automatyczny wybór prefiksu operatora, l) blokadę połączeń: 0700..., 0400..., 0300..., oraz innych jeśli zajdzie taka konieczność, m) wykaz zrealizowanych połączeń, sporządzony w formie papierowej i elektronicznej - do 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, n) całodobową możliwość zgłaszania usterek i awarii łączy. 4. Warunki dotyczące realizacji zamawianych usług. 4.1. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 4.2. Wykonawca zapewni wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia lub upustów cenowych dla wybranego operatora. 4.3. Wykonawca będzie dostarczał w cyklach miesięcznych pełne zestawienia bilingowe. 4.4. Wykonawca poniesie koszty związane z rozbudową infrastruktury, związanej z zapewnieniem realizacji umowy, ewentualne naprawy związane z odtworzeniem infrastruktury obiektu po w/w rozbudowie. 4.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem, uruchomieniem oraz eksploatacją zastosowanych urządzeń, instalacji realizujących świadczoną usługę. Szczegółowe warunki realizacji usługi określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Warunki serwisu oraz jakości świadczonych usług. 5.1. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: a) indywidualnego opiekuna zajmującego się bieżącą obsługą Zamawiającego, b) obsługę, eksploatację oraz okresowe przeglądy stanu technicznego, pracy łączy ( w tym eliminowanie usterek i nieprawidłowości), c) 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu serwis, który będzie usuwał wszelkie awarie łączy w terminie nie dłuższym niż 8 godz. od momentu zgłoszenia, 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób ciągły zapewniający brak przerwy w łączności telefonicznej podczas przełączania na nowego operatora jak i podczas świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 5.3. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla obu lokalizacji, Zamawiający dopuszcza zestawienie przez Wykonawcę łączy równoległych (awaryjnych) realizowanych przy zastosowaniu jednej z możliwości: droga radiowa , światłowód , linie kablowe, bramy VoIP. a) w przypadku zastosowania technologii VoIP Zamawiający udostępni łącza ethernet, b) zastosowane rozwiązanie winno zapewnić porównywalną przepustowość łącza podstawowego jak również zachowanie numeracji DDI dla połączeń przychodzących, c) wszelkie koszty związane z uruchomieniem, eksploatacją łączy awaryjnych muszą być określone w punkcie inne załącznika nr 5 do SIWZ, stanowiąc tym samym łączny koszt świadczonych usług. 6.Zestawienie średniomiesięcznych połączeń telefonicznych: kierunek połączeń czas poł. komórki 47 h 15 - 2057 poł lokalne kier. 32 126 h 45 - 4054 poł międzystrefowe 9 h 35 - 290 poł międzynarodowe 1 h 1 - 31 poł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - specyfikacja techniczna wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, - wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 4. W przypadku obniżenia cen usług telekomunikacyjnych na rynku krajowym, w stosunku do cen umownych lub obniżenia przez Wykonawcę cen świadczonych usług telekomunikacyjnych, określonych w cenniku usług telekomunikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia oferowanej ceny jednostkowej brutto dla świadczonych usług telefonicznych, przyjmując ceny obowiązujące w aktualnym i publicznie dostępnym cenniku Wykonawcy lub/oraz ceny za poszczególne usługi objęte przedmiotem umowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie