Sosnowiec: Dostawa produktów leczniczych i dzierżawa parowników oraz dostawa testów do wykonywania badań alergologicznych.
Numer ogłoszenia: 34285 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych i dzierżawa parowników oraz dostawa testów do wykonywania badań alergologicznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i dzierżawa parowników oraz dostawa testów do wykonywania badań alergologicznych. Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 - Dostawa Sevoflurane z dzierżawą parowników do aparatu do znieczulenia firmy Dräger oraz aparatu firmy Datex Ohmeda typ Excel 210. Pakiet nr 2 - Testy do wykonywania badań alergologicznych; TRUE-TEST.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.12.41.00-6, 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

na wezwanie Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej dostarczyć dokumenty potwierdzające, że oferowane, produkty farmaceutyczne/leki są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. Z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub posiadają odpowiednie świadectwa jakościowe, atesty i są dopuszczone do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.), oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 5. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 12. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu, c) numeru katalogowego produktu, d) nazwy handlowej produktu e) producenta f) w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku. 13. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z zaprzestania produkcji leku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć lek o tej samej nazwie międzynarodowej w cenie nie wyższej niż cena leku oferowanego. 14. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego. 15. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne. 16. Zmiana, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie oparty na tych samych właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dziale Zamówień Publicznych Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 Dostawa Sevoflurane z dzierżawą parowników do aparatów frmy Dräger oraz parownika do aparatu firmy Datex Ohmeda typ Excel 210..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Testy do wykonywania badań alergologicznych; TRUE-TEST.