Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ; zgrzewarka rotacyjna, akcesoria do sterylizacji, lampa zabiegowa, aparat EKG, kozetki drewniane, deska ortopedyczna, akcesoria do respiratora, elektrody do EMG
Numer ogłoszenia: 121540 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ; zgrzewarka rotacyjna, akcesoria do sterylizacji, lampa zabiegowa, aparat EKG, kozetki drewniane, deska ortopedyczna, akcesoria do respiratora, elektrody do EMG.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie składa się z 8 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet 1 - zgrzewarka rotacyjna - 1szt., Pakiet 2 - akcesoria do sterylizacji, Pakiet 3 - lampa jednoogniskowa bezcieniowa - 2 szt., Pakiet 4 - aparat EKG - 1 szt. , Pakiet 5 - kozetki drewniane - 3 szt., Pakiet 6 - deska ortopedyczna - 1 szt. Pakiet 7 - filtry i trójnik do układu rur do respiratora, Pakiet 8 - elektrody do badań EMG..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.66.41.00-9, 33.19.10.00-5, 33.16.70.00-8, 33.12.32.10-3, 33.19.20.00-2, 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zestawienie wymaganych parametrów technicznych, gwarancja i serwis;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych, w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2013 godzina 10:00, miejsce: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 Zgrzewarka rotacyjna z wbudowaną drukarką i obcinarką rękawów oraz stołem roboczym..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 Akcesoria do sterylizacji - tace, pojemniki z pokrywą, maty, osłonki na narzędzia..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 Lampa zabiegowa - 2 szt..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Paniet nr 4 Aparat EKG - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 Kozetka drewniana - 3 szt..


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 Deska ortopedyczna - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 Akcesoria do respiratora Bennett typ 760.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 Elektrody do aparatu EMG KEY POINT.