Numer ogłoszenia: 127560 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 121540 - 2013 data 27.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: