Sosnowiec: Remont pomieszczeń pracowni endoskopii i kolonoskopii Szpitala - ul. Zegadłowicza 3, Sosnowiec
Numer ogłoszenia: 304074 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń pracowni endoskopii i kolonoskopii Szpitala - ul. Zegadłowicza 3, Sosnowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota remontowo-budowlana pn: Remont pomieszczeń pracowni endoskopii i kolonoskopii Szpitala - ul. Zegadłowicza 3, Sosnowiec, polegająca na wykonaniu: 1.1 Robót budowlanych - zgodnie z CPV CPV 45000000-7 - Roboty budowlane CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45410000-4 - Tynkowanie CPV 45442100-8 - Roboty malarskie CPV45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu pomieszczeń endoskopii i kolonoskopii Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3, segment A w Sosnowcu: Roboty malarskie i tynkowe - zmycie i zeskrobanie starej farby - uzupełnieniu fragmentów tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - malowanie powierzchni ścian i stropów farbą emulsyjną dwukrotnie - malowanie powierzchni ścian farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie na mokro z możliwością zmywania zanieczyszczeń oraz odpornymi na działanie środków dezynfekujących. Instalowanie drzwi - demontaż stolarki drzwiowej - montaż drzwi płytowych. Ościeżnice stalowe stałe. Skrzydła z płyty otworowej w kolorze białym. Wyposażenie: okucia standard, zamek wpuszczany z wkładką patentową. Roboty posadzkowe. - zerwanie starych wykładzin z tworzyw sztucznych, terakoty i lastryka - wykonanie podkładu pod posadzki z płytek gresowych - wykonanie posadzki z płytek gresowych 30x30, nasiąkliwość E <= 0,50, antypoślizgowość min. R=10. Płytki odporne na działanie środków do mycia i dezynfekcji. Trwałe zabudowy meblowe. Wykonanie i montaż regałów na bieliznę. Wykonać w postaci kompletnej trwałej zabudowy meblowej o pełnej konstrukcji bez drzwi. Gł. 0,60 m , wys. 2,94 m . Półki usytuowane symetrycznie szer. ok 1,00 m, odległość miedzy półkami w pionie ok. 0,50 m. Całość wykonać z materiałów odpornych na stosowanie środków do dezynfekcji. Kolor biały. 1.2 Robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych - zgodnie z CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - wymiana urządzeń sanitarnych, - wymiana rur ciepłej wody wraz z podejściami dopływowymi i armaturą, - wymiana rur kanalizacyjnych wraz podejściami odpływowymi. 1.3 Robót instalacyjnych elektrycznych - zgodnie z CPV CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Instalacja gniazd wtykowych, - Instalacja oświetleniowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Jako szczególnie uzasadnione będą brane pod uwagę zmiany wpływające na obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych (lub robót dodatkowych) realizowanych na wniosek Zamawiającego, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamówień. 4. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót objętych umową, 2. wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpienia okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są niezależne od Wykonawcy, 3. opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 5. Zmiany wymienione powyżej mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zawierający opis proponowanych zmian i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym (robotach dodatkowych), na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót, których to dotyczy. 6. Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że osoba przewidziana do pełnienia ww. funkcji będzie posiadać kwalifikacje, co najmniej równe osobie wymienionej w umowie i ofercie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie