- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa artykułów żywnościowych: drób, wędliny, mięso, wyroby garmażeryjne

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [2]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [3]
SIWZ ( word) [4]