- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa materiałów do sterylizacji materiału operacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.08.2014r. [2]
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ wersja Word [5]
Odpowiedzi na pytania Wykonawców [6]
Odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz. 2 [7]
Odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz. 3 oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert [8]