- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [2]
Zmodyfikowane ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ wersja Word [5]
Odpowiedzi na pytania Wykonawców [6]
Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 2 [7]