- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy ul. Szpitalnej 1

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
Projekt wykonawczy [5]
Projekt architektoniczno-budowlany [6]
Przedmiary robót [7]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [8]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 [9]