- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

Przebudowa i remont części pomieszczeń piwnicznych szpitala w celu wykonania zespołów szatniowo-sanitarnych

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
ZMIANA TERMINU [2]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [3]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT [4]
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [5]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [6]
PRZEDMIAR ROBÓT [7]
PROJEKTY [8]
STWiOR-Y [9]
SIWZ (word) [10]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 [11]
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 [12]