- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO POZIOMU PIWNICY W SZPITALU PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3

Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Ogłoszenie wyniku postępowania [2]
SPROSTOWANIE ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty [3]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [4]
SIWZ – word [5]
Dokumentacja techniczna [6]
STWiOR [7]
Przedmiar robót [8]