- Sosnowiecki Szpital Miejski - https://www.szpital.sosnowiec.pl -

ZP-2200-35/15 – Dostawa implantów

Data umieszczenia 2015-06-23
Data składania i otwarcia ofert: 2015-07-03
Ogłoszenia: ogloszenie o zamowieniu [1]
Pliki do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [2]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD) [3]

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ: brak
Środki ochrony prawnej: brak