Informacja dla rodzin i osób bliskich Pacjentów leczonych w oddziałach COVID-19

22 grudnia, 2021

Ważne informacje dla rodzin i osób bliskich Pacjentów leczonych w oddziałach COVID-19 w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim dotyczące odwiedzin, przekazywania paczek oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

Zasady odwiedzin w oddziałach:

 1. Ze względu na zagrożenie epidemiczne do odwołania wprowadzono zakaz osobistych odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Zachowuje się możliwość odwiedzin osobistych w przypadku wizyty pożegnalnej u pacjentów w stanie agonalnym lub z innej ważnej przyczyny. O odwiedzinach decyduje Kierownik Oddziału. Obowiązuje wzmożony reżim sanitarny – stosuje się zasady objęte „Procedurą odwiedzin pacjenta w dobie epidemii COVID-19”. Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny, może wyrazić zgodę na odwiedzenie Pacjenta przez 1 członka rodziny. Czas trwania odwiedzin wynosi  maksymalnie 15 minut.

Zasady przekazywania paczek:

 1. Przedmioty codziennego użytku powinny być zapakowane. Całość należy podpisać imieniem i nazwiskiem Pacjenta.
 2. Przedmioty codziennego użytku mogą być dostarczane codziennie do godz. 19.30 do Portierni w holu głównym ul. Zegadłowicza 3.
 3. Prosimy o przekazywanie Pacjentom przedmiotów niezbędnych na co dzień: (piżama, pantofle, klapki pod prysznic, bielizna, ręcznik oraz podstawowe przybory toaletowe, telefon, ładowarka, dowód osobisty). Ilość artykułów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
 4. Nie należy przekazywać Pacjentom wyrobów spożywczych, które wymagają przechowywania w lodówce lub podgrzania oraz wyrobów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Przerwa techniczna w celu dezynfekcji:

W celu umożliwienia przeprowadzenia wymaganej dezynfekcji i innych czynności organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 wprowadza się przerwę techniczną, pomiędzy godziną 7.30 a 9.30 oraz pomiędzy godziną 14.30 a 16.30 polegającą m. in. na wstrzymaniu w tym czasie dostępu osób z zewnątrz do wyższych (powyżej parteru) kondygnacji szpitala.

Informacje o stanie zdrowia Pacjenta

Informacje o stanie zdrowia, planowanym procesie leczenia, przewidywanym terminie wypisania mogą być przekazane telefonicznie osobom wskazanym przez pacjenta. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela w zależności od ich zakresu, pielęgniarka, lekarz lub inna kompetentna osoba.

📞Telefony kontaktowe – oddziały covidowe:

Oddział Chorób Wewnętrznych I –  w godz. 13.00-14.00,

lekarz: (32) 4130 333, pielęgniarka – tel. 32 4130 336

Oddział Chorób Wewnętrznych II – w godz. 13.00-14.00

lekarz: (32) 4130 645, pielęgniarka (32) 4130 626,

Oddział Chirurgii Ogólnej – w godz.11.00 -12.00

lekarz: (32) 4130 443, pielęgniarka (32) 4130 445

Oddział Otolaryngologii – w godz. 12.00-13.00

lekarz: (32) 4130 423, pielęgniarka (32) 4130 425

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym – w godz.8.15-15.00

lekarz: (32) 4130 653, pielęgniarka (32) 4130 655.

lub numery: 724 228 045, 724 228 046

Weryfikacja tożsamości osoby upoważnionej do informacji – postępowanie w przypadku pacjentów przytomnych:

 1. Przy przyjęciu pacjenta na oddział szpitalny, pacjent ma prawo wskazać osoby upoważnione, którym szpital może przekazać informacje i dane o stanie zdrowia pacjenta.
 2. Upoważnienie w formie dokumentu z podpisem pacjenta dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent wskazuje osobę upoważnioną z imienia i nazwiska, podając dodatkowe dane kontaktowe (numer telefonu).
 3. W przypadku podpisania przez pacjenta upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, lekarz/pielęgniarka/inna osoba z personelu medycznego przyjmująca ten dokument udostępnia pacjentowi jego indywidualny numer, pod którym został wpisany do księgi głównej szpitala. Numer ten stanowi PIN dostępu dla osób upoważnionych do informacji o stanie zdrowia tego pacjenta. Oprócz PINu pacjentowi przekazywany jest nr telefonu, pod którym osoba upoważniona może uzyskać informację wraz z godzinami dostępu.
 4. Nadany kod PIN otrzymuje jedynie pacjent i to on sam przekazuję tę informację osobom upoważnionym, w tym celu szpital udostępnia pacjentowi aparat telefoniczny umożliwiający wykonanie połączenia.
 5. W celu uzyskania informacji i danych o zdrowiu pacjenta osoba upoważniona dzwoni do szpitala na podany pacjentowi numer, a personel Szpitala prosi o podanie kodu PIN pacjenta (co pozwala uniknąć ujawnienia osobie nieuprawnionej czy dana osoba przebywa w szpitalu czy też nie). Następnie personel prosi o podanie imienia i nazwiska pacjenta oraz imienia i nazwiska dzwoniącego. Po uzyskaniu tych danych sprawdza czy osoba dzwoniąca jest upoważniona do uzyskania informacji lub danych o stanie zdrowia pacjenta.
 6. Jeżeli kod PIN lub dane osobowe pacjenta się nie zgadzają lub osoba nie została upoważniona do uzyskania informacji lub danych o stanie zdrowia, personel Szpitala odmawia udzielenia informacji nie ujawniając przy tym czy pacjent jest czy nie ma go w szpitalu.
 7. Jeżeli kod PIN oraz dane osobowe pacjenta i osoby upoważnionej zgadzają się z wpisanymi do upoważnienia, pacjentowi udzielana jest informacja oraz wskazywany kolejny sugerowany termin kontaktu.

Weryfikacja tożsamości osoby upoważnionej do informacji – postępowanie w przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji:

 1. W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta nieprzytomnego lub pacjenta niezdolnego do zrozumienia informacji, który nie mógł wskazać osoby upoważnionej do uzyskania informacji lub danych o stanie zdrowia małżonkowi, krewnemu lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, należy udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta.
 2. W takim przypadku, przeprowadza się wywiad z osobą dzwoniącą w celu potwierdzenia jej uprawnień do informacji. Osoba dzwoniąca zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko pacjenta, na temat zdrowia którego chce uzyskać informacje, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa. Następnie osoba dzwoniąca zobowiązana jest odpowiedzieć na następujące pytania kontrolne dotyczące pacjenta: numer PESEL lub data urodzenia, miejsce zamieszkania, dzień hospitalizacji, sposób zgłoszenia (dowiezienie przez zespół ratownictwa, samodzielne zgłoszenie się ze skierowaniem z POZ, samodzielne zgłoszenie się ze skierowaniem z poradni specjalistycznej, samodzielne zgłoszenie się bez skierowania).
 3. Podanie przez osobę dzwoniącą swojego imienia i nazwiska, imienia i nazwiska pacjenta, stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na dwa z czterech pytań kontrolnych, daje pozytywną weryfikację i umożliwia udzielenie jej informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Opieka duszpasterska

W trakcie hospitalizacji Pacjenci mają zapewnione prawo do opieki duszpasterskiej w zakresie możliwym do zrealizowania tego praw w sytuacji epidemii COVID-19. Umożliwiamy kontakt np. telefoniczny z duchownym.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta personel medyczny informuje o zaistniałej sytuacji wskazane przez Pacjenta osoby oraz umożliwia przeprowadzenie sakramentów.