EEA GRANTS

29 lipca, 2015

Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu realizuje projekt P.N.:„Ograniczenie zagrożeń ekologicznych- termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii”
Celem ogólnym Projektu jest ochrona środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Projekt obejmuje następujące prace:

  1. Izolacja termiczna dachów oraz ścian zewnętrznych.
  2. Wymianę okien i drzwi.
  3. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, zawory termostatyczne).
  4. Wymiana Instalacji ciepłej wody użytkowej (montaż kolektorów słonecznych).
  5. Termomodernizacja sieci zewnętrznej przesyłu ciepła i ciepłej wody użytkowej (wymiana i montaż rur).
  6. Modernizacja węzła cieplnego (rozbudowa kotłowni).
  7. Modernizacja stacji wymienników ciepła.
Korzyści wynikające z realizacji Projektu:
Ograniczenie strat ciepła, poprawa jakości hospitalizacji pacjentów, poprawa jakości środowiska pracy personelu medycznego i administracyjnego, poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych dla zdrowia substancji, obniżenie wskaźnika zachorowalności na choroby związane ze skażeniem środowiska, optymalne docieplenie budynku, poprawa wizerunku publicznej placówki zdrowotnej, dostosowanie infrastruktury budowlanej do obowiązujących norm prawa polskiego i unijnego.
Projekt jest współfinansowany w 85% przez Norweski Mechanizm Finansowy EOG oraz w 15% przez budżet Miasta Sosnowiec.

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG PL0321 PN.: „SZPITAL PRZYJAZNY ŚRODOWISKU – NOWOCZESNA KOTŁOWNIA POCZĄTKIEM ZMIAN PROEKOLOGICZNYCH W SZPITALU MIEJSKIM NR 1”

Celem bezpośrednim Projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez wymianę przestarzałych kotłów na nowe wydajne energetycznie kotły gazowe/olejowe.

W ramach projektu dokonano:
1. . Modernizacji źródła ciepła dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji w zakresie obejmującym:
roboty demontażowe w obrębie wymiennikowni,
zakup i montaż urządzeń wymiennikowni oraz pozostałej armatury i osprzętu:
wymienniki woda-woda – 3 szt. i para – woda – 2 szt,
pompy obiegowe – 2 szt.,
pompy ładujące – 4 szt.,
pompy cyrkulacyjne – 4 szt.,
zasobniki c.w.u. – 4 szt.,
naczynia wzbiorcze – 4 szt.
roboty budowlane w obrębie wymiennikowni.
2. Modernizacji źródła ciepła – kotłownia jako źródło podstawowe oraz rezerwowe dla potrzeb grzewczych oraz technologii w zakresie obejmującym:
prace demontażowe w obrębie kotłowni,
zakup i montaż urządzeń kotłowni – prace montażowe i zakup armatury i sprzętu: kotły parowe gazowe o mocy 250kW – 1 szt., 300 kW – 1 szt., kocioł wodny gazowy o mocy 600kW – 1 szt.
wykonanie armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
roboty elektryczne w obrębie kotłowni,
utworzenie magazynu oleju,
instalację gazową i olejową w obrębie kotłowni,
roboty budowlane w obrębie kotłowni,
uruchomienie kotłowni.
3. Instalacji kolektorów słonecznych w zakresie obejmującym:
wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne,
zakup kolektorów słonecznych,
montaż 180 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 417,60 m².
Umowę z Wykonawcą firmą Wachelka Inergis podpisano w dniu 15.07.2010 r. Przewidywany czas zakończenia inwestycji 11.04.2011r. Szacowany poziom ograniczenia zużycia energii w oparciu o audyt energetyczny z 2009 roku wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych „KORTERM” przedstawiono w tabeli 1.

Przed termomodernizacją Po termomodernizacji
Zapotrzebowanie energii netto 10247.3 8018.8
Zapotrzebowanie energii brutto 14 893.2 8472.1
Tabela 1.
Szacowany poziom ograniczenia zużycia energii zobrazowano w tabeli 2:

Zapotrzebowanie energii netto 2228.50
Zapotrzebowanie energii brutto 6421.10
Tabela 2.

Zamontowano 180 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej 417,60 m2. Przewiduje się pozyskanie energii z systemu solarnego w ilości 822,5 .