Informacja Prezesa Zarządu

5 kwietnia, 2019

Sosnowiec, dn. 05 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,

chcąc precyzyjnie wyjaśnić sytuację, do której nawiązuje rodzina Pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie w informacji przedstawionej redakcjom medialnym, pragnę poinformować:

Niezwłocznie po powzięciu, za pośrednictwem redakcji medialnych, informacji o zastrzeżeniach do sprawowanej nad Pacjentem opieki, podjęliśmy działania mające na celu weryfikację i sprawdzenie informacji w nim zawartych.

Z wywiadu przeprowadzonego z rodziną pacjenta podczas przyjęcia do szpitala, a także z dotychczasowych ustaleń i analiz dokumentacji medycznej wynika, że stan faktyczny, dotyczący zdrowia pacjenta, przebiegu jego leczenia (prowadzonego w ostatnim czasie także w innych placówkach szpitalnych) jest diametralnie inny niż przedstawiony przez rodzinę Pacjenta i wprowadza w błąd opinię publiczną, przedstawiając obraz niezgodny z faktami.

W celu omówienia z rodziną Pacjenta wyniku naszych ustaleń, z własnej inicjatywy zaproponowaliśmy i umówiliśmy spotkanie, które miało się odbyć w dniu 3 kwietnia o godzinie 16.30. W tym celu przygotowaliśmy także pisemne stanowisko odnoszące się do pojawiających się w mailu rodziny Pacjenta, a tym samym w mediach, nieprawdziwych informacji.
Niestety, rodzina Pacjenta odwołała to spotkanie.

W poruszonej sprawie nie mamy nic do ukrycia. Niestety, z racji obowiązujących nas przepisów prawa, a w szczególności tajemnicy informacji na temat pacjenta, nie możemy bezpośrednio przedstawić danych opisujących stan i przebieg leczenia Pacjenta, które odparłyby przedstawione w mediach zarzuty. Nasze ustalenia nie obejmują przyczyn śmierci Pacjenta, która nie nastąpiła w szpitalu.

Rodzinę Pacjenta poinformowaliśmy, że aktualne jest nasze zaproszenie na rozmowę. Przygotowane na spotkanie, do którego nie doszło, stanowisko Szpitala w formie pisemnej, doręczyliśmy rodzinie Pacjenta osobiście, podejmując tym samym wszystkie możliwe kroki zmierzające do przedstawienia stanu faktycznego.

Każda śmierć jest tragedią, której nie zmniejszą żadne wypowiedziane słowa. Pragnę jednak zapewnić, że nie spotkała się ona z obojętnością. Ponownie przekazuję rodzinie Pacjenta wyrazy głębokiego współczucia.

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że pełniąc funkcję Prezesa szpitala od 2 miesięcy, moim priorytetem jest dobro każdego pacjenta, a co za tym idzie staranne wyjaśnianie pojawiających się informacji, a także wyciąganie z nich wniosków i konsekwencji.

Pacjentów i ich bliskich zapewniam, że personel szpitala dokłada wszelkich starań w celu jak najlepszej opieki nad pacjentami, by, szczególnie w obliczu ostatniego zdarzenia, nie pojawiały się więcej sytuacje mogące budzić jakiekolwiek wątpliwości. W tym celu odbyły się konsultacje z personelem, przyjmowane są ponadstandardowe zasady opieki nad pacjentem, a kadra szpitala przejdzie dodatkowe stosowne szkolenia. Liczymy, że te działania pozwolą wszystkim Państwu w pełni zaufać naszym dobrym intencjom i profesjonalizmowi, który stanowi dla nas bezwzględny priorytet.

Prezes Zarządu
Dariusz Skłodowski

Informacja Prezesa Zarządu Szpitala