Odwiedziny pacjentów

22 lutego, 2021

ODWIEDZINY PACJENTÓW PRZY PRZEDŁUŻONEJ HOSPITALIZACJI O ZŁYM ROKOWANIU(W TYM PACJENTÓW ZAKAŻONYCH KORONAWIRUSEM SARS-COV-2) W STANIE EPIDEMII COVID-19

Wprowadzony w obliczu pandemii we wszystkich szpitalach zakaz odwiedzin Pacjentów, jest ważnym elementem walki z COVID-19. W ten sposób zapobiega się rozprzestrzenianiu wirusa i nie naraża osób chorych, osłabionych, na ewentualne ryzyko zarażenia. Istnieją jednak szczególne sytuacje, w których odwiedziny Pacjentów w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim są możliwe. Kierując się niezwykle ważną potrzebą zapewnienia Pacjentom i ich Rodzinom osobistego kontaktu, Sosnowiecki Szpital Miejski wprowadza możliwość odwiedzin Pacjentów przy przedłużonej hospitalizacji o złym rokowaniu (w tym pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2).  Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami i instrukcją.

WNIOSKOWANIE O ODWIEDZINY:

 1. Należy pobrać i wypełnić druk wniosku – link do druku wniosku.
 2. Członek rodziny pacjenta przesyła wypełniony wniosek o zgodę na odwiedziny za pomocą poczty e-mail, na adres: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl w formie skanu, bądź czytelnego zdjęcia.
 3. W danym dniu rozpatrywane są jedynie wnioski, które zostały przesłane do godz. 12:00, a wpisany w nich proponowany termin odwiedzin jest przynajmniej kolejnym dniem roboczym.
 4. W pilnych, uzasadnionych przypadkach oraz dniach wolnych od pracy i w święta telefoniczną zgodę może udzielić również lekarz dyżurny Oddziału szpitalnego.
 5. Pełnomocnik ds. Jakości informuje wnioskującego o pozytywnym/negatywnym rozpatrzeniu wniosku w formie wiadomości e-mail (wysyłanej na adres, z którego wpłynął wniosek).WAŻNE: DATA ODWIEDZIN WPISANA WE WNIOSKU NIE PODLEGA ZMIANOM.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, odwiedzający po zbadaniu ciepłoty ciała przez portiera przy wejściu głównym do szpitala, udaje się z wydrukowanym, podpisanym skanem wniosku bezpośrednio do Oddziału, gdzie przebywa pacjent.
  WAŻNE: JEŚLI TEMPERATURA CIAŁA ODWIEDZAJĄCEGO JEST PODWYŻSZONA, MIMO UZYSKANEJ ZGODY, NIE ZOSTANIE ON WPUSZCZONY DO SZPITALA.
 7. Przed wejściem do Oddziału odwiedzający ma obowiązek przekazania pielęgniarce Oddziałowej/Koordynującej/dyżurnej podpisanego wniosku ze zgodą na odwiedziny konkretnego pacjenta.
 8. Odwiedzający otrzymuje od pielęgniarki do wypełnienia ankietę – wywiad epidemiologiczny. W oparciu o ankietę wywiadu, przy braku przeciwwskazań, osoba odwiedzająca otrzymuje bezpośrednią zgodę na odwiedziny pacjenta.WAŻNE: W ZWIĄZKU Z POTRZEBĄ UZUPEŁNIENIA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO PRZEZ ODWIEDZAJĄCEGO, PROSIMY O ZABRANIE NA WIZYTĘ WŁASNEGO DŁUGOPISU.
 9. Odwiedziny odbywają się pod nadzorem pielęgniarki, która poucza/nadzoruje odwiedzającego w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego/izolacji (jeśli jest zastosowana), zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej, higieny rąk.
  WAŻNE: W SALI PACJENTA MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO JEDNA OSOBA ODWIEDZAJĄCA, CZAS ODWIEDZIN NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 15 MINUT.
 10. Po zakończeniu odwiedzin odwiedzający niezwłocznie opuszcza Szpital.

 

ZE WZGLĘDU NA RYGOR SANITARNY W SZPITALU, BARDZO PROSIMY ODWIEDZAJĄCYCH O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH WYTYCZNYCH. ZASADY TE SĄ WPROWADZONE ZARÓWNO DLA BEZPIECZEŃSTWA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW, PERSONELU SZPITALA JAK I PAŃSTWA, JAKO OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.