Ogłoszenie

Ogłoszenie

4 lipca, 2015

W sprawie planowanego zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej
pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym
oraz możliwości jej odbioru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 177 ze zm.), ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2012, poz. 159 ze zm.) Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, informuje, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej ( historie chorób) z n/w placówki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu Szpital Nr 5
Sosnowiec-Zagórze ul. Szpitalna 1
– historie chorób z roku 1994
(obecnie Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o. o.
Sosnowiec ul. Szpitalna 1).

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej, planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do odbioru dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po kontakcie z Archiwum Szpitala.

Pisemne wnioski (załącznik nr 1) o wydanie dokumentacji planowanej do zniszczenia należy kierować na adres:

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.
Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerem telefonu:
(32) 41 30 167

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po 20 lipca 2015r.


Pobierz wniosek wraz z oryginałem ogłoszenia.