Ogłoszenie w sprawie planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej

2 czerwca, 2020

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015, poz. 581 ze zm.), ustawyz dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 159 ze zm.) Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, informuje, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej ( historie chorób) z n/w placówki:

  1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu, Szpital Nr 5, Sosnowiec – Zagórze

ul. Szpitalna 1, Szpital Nr 1 ul. Zegadłowicza 3 – historie chorób z lat 1999 r. (obecnie Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o. o. w Sosnowcu ul Szpitalna 1), historie choroby z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z lat 1997r. ( były Szpital nr 2) oraz historie choroby z Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień z 1999r.

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej, planowanej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do odbioru dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po kontakcie z Archiwum Szpitala.

Pisemne wnioski ( załącznik nr 1) o wydanie dokumentacji planowej do zniszczenia należy kierować na adres:

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w Sosnowcu ul. Szpitalna 1

Odbiór w/w dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości, potwierdzającego uprawnienie do odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów:

(32) 41 30 167 i (32) 41 30 307 i (32) 41 30 521

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi po 31 sierpnia 2020r.