• Strona główna
  • Aktualności
  • PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O PACJENTACH HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ I WPROWADZONYM ZAKAZEM ODWIEDZIN ORAZ ZAKAZEM UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA OSOBOM UPOWAŻNIONYM LUB OSOBOM BLISKIM PACJENTA NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O PACJENTACH HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ I WPROWADZONYM ZAKAZEM ODWIEDZIN ORAZ ZAKAZEM UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA OSOBOM UPOWAŻNIONYM LUB OSOBOM BLISKIM PACJENTA NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

25 września, 2020

W związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5  grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi kierownik podmiotu leczniczego ma obowiązek podejmować wszelkie działania, prowadzące do zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Z powyższego przepisu wynika zakaz odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych.

Niniejsza procedura ma na celu zniwelować negatywne skutki tego zakazu, polegające na braku dostępu osób upoważnionych do informacji o stanie zdrowia hospitalizowanych pacjentów Szpitala i umożliwić go drogę telefoniczną.

§ 1

Weryfikacja tożsamości osoby upoważnionej do uzyskania informacji

Postępowanie w przypadku pacjentów przytomnych

1. Przy przyjęciu pacjenta na oddział szpitalny, pacjent ma prawo wskazać osoby upoważnione, którym szpital może przekazać informacje i dane o stanie zdrowia pacjenta.

2. Upoważnienie w formie dokumentu z podpisem pacjenta dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent wskazuje osobę upoważnioną z imienia i nazwiska, podając dodatkowe dane kontaktowe (numer telefonu).

3. W przypadku podpisania przez pacjenta upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, lekarz/pielęgniarka/inna osoba z personelu medycznego przyjmująca ten dokument udostępnia pacjentowi jego indywidualny numer, pod którym został wpisany do księgi głównej szpitala. Numer ten stanowi PIN dostępu dla osób upoważnionych do informacji o stanie zdrowia tego pacjenta. Oprócz PINu pacjentowi przekazywany jest nr telefonu, pod którym osoba upoważniona może uzyskać informację wraz z godzinami dostępu. Listę numerów telefonów do poszczególnych oddziałów szpitalnych wraz z godzinami ich dostępności w poszczególne dni tygodnia zawiera załącznik.

4. Nadany kod PIN otrzymuje jedynie pacjent i to on sam przekazuję tę informację osobom upoważnionym, w tym celu szpital udostępnia pacjentowi aparat telefoniczny umożliwiający wykonanie połączenia.

5. W celu uzyskania informacji i danych o zdrowiu pacjenta osoba upoważniona dzwoni do szpitala na podany pacjentowi numer, a personel Szpitala prosi o podanie kodu PIN pacjenta ( co pozwala uniknąć ujawnienia osobie nieuprawnionej czy dana osoba przebywa w szpitalu czy też nie). Następnie personel prosi o podanie imienia i nazwiska pacjenta oraz imienia i nazwiska dzwoniącego. Po uzyskaniu tych danych sprawdza czy osoba dzwoniąca jest upoważniona do uzyskania informacji lub danych o stanie zdrowia pacjenta.

6. Jeżeli kod PIN lub dane osobowe pacjenta się nie zgadzają lub osoba nie została upoważniona do uzyskania informacji lub danych o stanie zdrowia, personel Szpitala odmawia udzielenia informacji nie ujawniając przy tym czy pacjent jest czy nie ma go w szpitalu.

7. Jeżeli kod PIN oraz dane osobowe pacjenta i osoby upoważnionej zgadzają się z wpisanymi do upoważnienia, pacjentowi udzielana jest informacja oraz wskazywany kolejny sugerowany termin kontaktu.

Postępowanie w przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji

8. W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta nieprzytomnego lub pacjenta niezdolnego do zrozumienia informacji, który nie mógł wskazać osoby upoważnionej do uzyskania informacji lub danych o stanie zdrowia na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, osobie bliskiej w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (małżonkowi, krewnemu lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu) należy udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta.

W takim przypadku, przeprowadza się wywiad z osobą dzwoniącą w celu potwierdzenia jej uprawnień do informacji. Osoba dzwoniąca zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko pacjenta, na temat zdrowia którego chce uzyskać informacje, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa. Następnie osoba dzwoniąca zobowiązana jest odpowiedzieć na następujące pytania kontrolne dotyczące pacjenta:

  • numer PESEL lub data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • dzień hospitalizacji
  • sposób zgłoszenia (dowiezienie przez zespół ratownictwa, samodzielne zgłoszenie się ze skierowaniem z POZ, samodzielne zgłoszenie się ze skierowaniem z poradni specjalistycznej, samodzielne zgłoszenie się bez skierowania).

Podanie przez osobę dzwoniącą swojego imienia i nazwiska, imienia i nazwiska pacjenta, stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na dwa z czterech pytań kontrolnych, daje pozytywną weryfikację i umożliwia udzielenie jej informacji o stanie zdrowia pacjenta.

§ 2

Udzielanie informacji

  1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela w zależności od ich zakresu, pielęgniarka, lekarz, lub inna kompetentna osoba.
  2. Fakt udzielenia informacji, z podaniem daty, godziny oraz imienia i nazwiska osoby dzwoniącej odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
  3. W dokumentacji można wpisać wzmiankę dotyczącą terminu kolejnego ustalonego kontaktu telefonicznego.