Program: „Stawić czoło uzależnieniu”

29 września, 2020

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji programu pn.:

„Stawić czoło uzależnieniu

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Program: „Stawić czoła uzależnieniu” przewiduje oddziaływania indywidualne, grupowe i dla rodzin – dla osób uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od wielu substancji oraz uzależnionych od leków. Do programu zostaną także włączone rodziny osób uczestniczących w projekcie.

Przewiduje się kompleks oddziaływań dla 108 pacjentów i 108 osób z rodzin pacjentów oraz 12 uczestników szkolenia.

Wszyscy uczestnicy (oprócz osób biorących udział w szkoleniu) będą spełniać kryteria dostępu opisane w materiałach konkursowych, zarówno wiekowe, jak i formalne oraz kliniczne. Realizatorami świadczeń będzie w większości kadra zatrudniona w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim, w ramach Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień. Program będzie realizowany na terenie gminy Sosnowiec, ale ze względu na bliskość innych gmin i powiatów, uczestniczyć w nim mogą również osoby m. in. z ościennych miast (Katowice, powiat Będziński, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice).

Program zakłada realizację następujących zadań:

 1. Szkolenie dla kadry medycznej – w okresie 01.09.2020-30.04.2021r.
 2. Kompleksowa rehabilitacja uczestników projektu – cykl 1 – w okresie 01.09.2020-31.08.2021r.
 3. Kompleksowa rehabilitacja uczestników projektu – cykl 2 – w okresie 01.09.2021-31.12.2022r.
 4. Działania edukacyjne ndla pacjentów i członków rodzin – w okresie 01.09.2020-31.12.2022r.
 5. Edukacja zdrowotna dla członków rodzin – w okresie 01.09.2020-31.12.2022r.

Miejsce realizacji: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, Sosnowiec.

Celem głównym programu jest opieka do 31.12.2022 r. nad 108 (co najmniej 70M) osobami uzależnionymi od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, którzy ukończyli program podstawowy terapii uzależnień. Oczekujemy, że w wyniku działań Programu, grupa uczestników zdobędzie niezbędne umiejętności do utrzymywania trwałej abstynencji, co z kolei przełoży się na powrót do zdrowia w tej grupie pacjentów. Wśród nich wskazujemy:

– poprawa radzenia sobie w sytuacjach problemowych;

– wzrost kompetencji społecznych, takich jak asertywność, budowanie bliskich relacji;

– poprawa w zakresie radzenia sobie ze stresem, poprzez m. in. umiejętność relaksowania się i samouspokajania;

– zmniejszenie natężenia głodu alkoholowego poprzez rozwój samoświadomości, zmniejszenie ilości zachowań schematycznych, kompulsywnych i lepsze panowanie nad swoja impulsywnością;

– poprawa relacji z bliskimi.

Powyższe spowoduje ułatwienie 108 osobom pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Wartość projektu: 474 132,50

Wkład Funduszy Europejskich: 417 236,60

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szanowni Pacjenci

Z wielką przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy środki unijne, na realizację programu „Stawić czoło uzależnieniu”. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Udział w programie może znacznie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i zwiększyć umiejętności utrzymywania trwałej abstynencji. Poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakwalifikowania do programu oraz opis świadczeń, które w ramach uczestnictwa można będzie otrzymać.

 1. Dla kogo?

Program przewidziany jest dla osób uzależnionych od substancji (alkohol, narkotyki, leki psychotropowe) po ukończonej terapii podstawowej w poradni lub po ukończeniu oddziału dziennego lub stacjonarnego. Osoby spoza naszej placówki powinny donieść zaświadczenia o ukończeniu takiego leczenia i przedstawić je na pierwszej wizycie.

 1. Warunki formalne

Do programu możemy przyjąć osoby w wieku 18-64 lat mężczyzna, 18-59 lat kobieta. Poza tym powinny to być osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia. Aby to udokumentować, osoby zatrudnione powinny donieść zaświadczenie o zatrudnieniu (lub kopie umowy cywilno-prawnej lub wpis do ewidencji – osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub złożyć pisemną deklarację o gotowości do zatrudnienia (osoby niepracujące). Ponadto warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy projektu nie mogą posiadać orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy. Przeciwwskazaniem do udziału w programie jest także czynne używanie substancji psychoaktywnej, poważne problemy zdrowotne np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne. Warunkiem przyjęcia jest także złożenie oświadczenia o niekorzystaniu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu.

 1. Okres trwania

Program realizowany będzie do grudnia 2022, w podziale na czteromiesięczne cykle dla 12 pacjentów. W roku 2020 przewidujemy jeden cykl, w roku 2021 i 2022 – po cztery cykle. Pacjent zakwalifikowany do programu uczestniczy w jednym cyklu.

 1. Świadczenia w programie:

– kwalifikacja poprzez wizytę u lekarza i psychologa w poradni;

– 10 spotkań indywidualnych z terapeutą prowadzącym;

– jeden warsztat arteterapii/kulinarny/kinezyterapii (do wyboru) realizowany w trybie weekendowym (np. dwie soboty), przykładowy temat warsztatu: „Męskość i kobiecość”;

– jeden warsztat rozwiązywania problemów realizowany w trybie weekendowym (np. piątek po południu i sobota), przykładowy temat warsztatu: „O przyjemności”;

– jeden zaawansowany trening umiejętności społecznych realizowany w trybie weekendowym (np. piątek po południu i sobota), przykładowy temat warsztatu: „Jak radzić sobie ze złością”;

– jeden trening relaksacyjny realizowany w trybie weekendowym (np. jedna sobota);

– cztery sesje terapii rodzinnej (lub pary);

– jedno spotkanie edukacyjne dla pacjentów i członków rodzin;

– konsultacje z doradcą zawodowym;

– konsultacja lekarska i psychologiczna po zakończeniu udziału w programie;

Tematy warsztatów będą różne w każdym cyklu, o temacie decyduje terapeuta prowadzący zajęcia.

 1. Dodatkowe działania

Przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (refundacja na podstawie okazanych biletów po zakończeniu cyklu)

 1. Sposób zapisania się

W celu zapisania się do programu należy skontaktować się ze swoim terapeutą prowadzącym (pacjenci poradni) lub zgłosić się do poradni (pacjenci z innych placówek).

 1. Kadra realizatorów

Świadczenia realizować będzie kadra Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – specjaliści/instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy, lekarz psychiatra.