• Strona główna
  • Aktualności
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno -opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno -opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

12 lipca, 2021

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr COVID.19.02.12.139 zawartej 29 czerwca 2021 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Środki finansowe otrzymane w ramach grantu są przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu Nr 85/2021DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.05.2021 r., tj. pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Łączna wysokość grantu: 106 187,28 zł
w tym:
a) ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
b) ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji Projektu: od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.