ZP-2200-35/15 – Dostawa implantów

15 lipca, 2015

Data umieszczenia 2015-06-23
Data składania i otwarcia ofert: 2015-07-03
Ogłoszenia: ogloszenie o zamowieniu
Pliki do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD)

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ: brak
Środki ochrony prawnej: brak